Activiteiten

Abonneren nieuwsberichten

 Wilt u de nieuwsberichten op onze homepage (via RSS feedreader) ontvangen? Ga naar info.

Werkgroep Zorg & Welzijn

Hervorming WMO
Een van de meest besproken thema’s van het moment zijn de veranderingen in de zorg.  De decentralisatie van de Jeugdzorg en de hervorming van de WMO hebben een grotere verantwoordelijkheid bij de gemeente gelegd. De lokale politiek is hiermee belangrijker dan ooit.
De rol van de overheid ontwikkelt zich van beleidsbepaler en financier naar regisseur en aanjager. Dit vraagt om nieuwe oplossingen met meerdere partijen. Eigen kracht, omdat we het belangrijk vinden om te kijken naar wat mensen zelf kunnen, voordat er zorg of ondersteuning wordt geboden. Dit houdt de zorg en ondersteuning betaalbaar en maakt het meer vraaggericht.
Vanuit de werkgroep Zorg & Welzijn denken wij hier over mee. Inmiddels is het Koersdokument Sociaal Domein verschenen: Ruimte voor doorontwikkeling. Nu op weg naar een uitvoeringsagenda.

Seniorenwijzer
De Seniorenwijzer is geactualiseerd en zowel digitaal als op papier (beperkte oplage) beschikbaar gesteld. Dit document is door SSH gemaakt in samenwerking met de gemeente Hilvarenbeek. In de seniorenwijzer is informatie op het gebied van wonen, zorg en welzijn overzichtelijk weergegeven. Alle informatie hierin is gebundeld en inzichtelijk gemaakt op een kleurrijke wijze. Of het nu gaat over financiën, overlijden, vervoer, vrije tijd, wonen of zorg, alles is zelfstandig te vinden. Klik op Seniorenwijzer voor het raadplegen van de actuele versie.

Eetpunten
Het maandelijkse eetpunt in CC Elckerlyc draait vanaf 2015 en is een succes gebleken. In de Seniorenkrant zijn alle eetpunten in Hilvarenbeek opgenomen.

Zomerschool
De maanden - juli en augustus - worden de vakantiemaanden genoemd. Een periode om tijd te nemen voor activiteiten die het leven een eigen glans geven. Voor de senioren geldt dat kinderen en kleinkinderen even uit beeld zijn. Je bent even op jezelf aangewezen. Daar heeft de basis gelegen om te besluiten een ‘eigen’ programma op te stellen. De weken die we de bouwvakvakantie noemen. Het zijn de weken dat heel veel mensen op vakantie gaan.

De samenwerking tussen enkele organisaties, die deel uitmaken van het deelnemersoverleg van de Seniorenraad Hilvarenbeek, heeft geleid tot een programma gespreid over deze drie weken.

We hopen dat het programmade mensen zal aanspreken en aanzetten om er aan deel te nemen. Bij een groot aantal activiteiten kan men gratis deelnemen en is aanmelding vooraf niet noodzakelijk. U bent daar van harte welkom! Voor enkele activiteiten is vooraanmelding nodig evenals een eigen bijdrage.

Kwetsbare ouderen
Vanuit de Regionale Coöperatie Huisartsen werd in 2017 een toelichting gegeven over het project ‘Kwetsbare ouderen’. Doel van dit onderzoek is het in kaart brengen van samenwerking tussen verschillende hulpverleners en organisaties in de zorg voor kwetsbare thuiswonende ouderen. Het onderzoeksproject is gericht op kennisvermeerdering ter verbetering van de kwaliteit en organisatie van de zorg aan kwetsbare ouderen.
Het algemene doel van het project is het vergroten van kennis over het functioneren van informele en professionele zorgnetwerken teneinde vast te stellen hoe de zorg uit verschillende bronnen op elkaar is afgestemd, en hoe het functioneren van zorgnetwerken de ervaren kwaliteit van zorg beïnvloedt. 

De werkgroep heeft verder aandacht besteed aan de volgende onderwerpen:

  • Project Dementievriendelijke Gemeente: Thema’s Samen Zorgen, Beeldvorming, Ontmoeten en participeren.
  • Sport en Bewegen: opzet en mogelijkheden van tai chi in de kern Diessen;
  • Scholenproject : bespreekbaar maken van dementie; de jonge mantelzorger ! Klas 7 en 8 van de basisschool; informatie over het ‘Ganzenbordspel ‘ met jongeren; ervaringen delen;
  • Bereikbaarheid Toegankelijkheid en Bruikbaarheid: platform Gehandicapten Gemeente Hilvarenbeek; optimaliseren van vervoer van …naar;
  • Visiestuk Dementie Vriendelijke Gemeente: deelprojecten uitwerken;
  • Zomerschool 2017: een werkgroep heeft een programma voorbereid dat is gerealiseerd in de periode van maandag 31 juli tot en met vrijdag 18 augustus. Op basis van de evaluatie van het programma 2016 project  is het programma verbreed. Zo heeft de doelgroep senioren kunnen kiezen uit 31 verschillende activiteiten. Meer inhoudelijke informatie staat onder het kopje Zomerschool;
  • Bezoek aan ZorgCompleet: informatiebijeenkomst over allerlei aanpassingen, eigentijdse hulpmiddelen; aanschaf daarvan, procedures, hoe hoog is je eigen bijdrage ? Complete zorg dicht bij de mensen van de Gemeente Hilvarenbeek.

 

B & W van Hilvarenbeek heeft de Seniorenraad (SSH) aangewezen als het adviesorgaan voor alle zaken die betrekking hebben op senioren (>55 jr.). Om die functie mogelijk te kunnen maken heeft SSH 2 werkgroepen ingesteld, waaronder de werkgroep Zorg & Welzijn.

Deelnemers in de werkgroep Zorg & Welzijn: 

Aantal Leden  Vertegenwoordiger organisatie Functie
1 Henk van der Loo Seniorenraad Hilvarenbeek tijdelijk voorzitter
2 Jac Linnemans Wij-Wel en KBO Diessen lid
3 Marie-Jose Oerlemans Rode Kruis lid
 4 Piet Kuijpers KBO Hilvarenbeek en eetpunt lid
 5 Joke Verhoeven - Oomen Zonnebloem Diessen lid
6 Helmi van der Loo - Timmermans SSB60+ lid
7 Marie Jeanne Zuidervaart  ContourdeTwern lid
8 Marieke Dusee Thebe/de Clossenborch lid
9 Leon Petermeijer Stg. Platform Gehandicapten lid
10 Jeanine Happel Wijkhulp (Goirle) lid
11 Rens Henquet huisarts lid
12 Anja van de Westelaken Gemeente Hilvarenbeek lid
13 Helene Munnik Seniorenraad Hilvarenbeek lid
14 Marleen Hendrikx Wijkverpleegkundige lid