Activiteiten

Abonneren nieuwsberichten

 Wilt u de nieuwsberichten op onze homepage (via RSS feedreader) ontvangen? Ga naar info.

Werkgroep Wonen

Activiteiten 

1. Langer thuis wonen. 
Een eerste activiteit die de werkgroep van harte ondersteunt is het project van de KBO Hilvarenbeek/Esbeek/Biest-Houtakker om een aantal informatiebijeenkomsten over het project 'Langer thuis wonen' te houden. Deze beogen het levensloop bestendig maken van de bestaande woningvoorraad waarbij de nadruk primair ligt op het geven van informatie en bewustwording. De eerste uit een serie van bijeenkomsten was op 24-11-2014 en zijn daarna diverse keren in 2015 voortgezet. De gemeente heeft hiervoor financiele middelen beschikbaar gesteld. Klik hier voor info over dit project. 

Het doel van deze bijeenkomsten is: 

• Een bewustwordingsproces op gang brengen en informatieverstrekking over veiligheid in en om de woning.

• Er zijn tal van mogelijkheden om de bestaande woning aan te passen. Daarnaast kan vaak met eenvoudige ingrepen bereikt worden dat men zo lang mogelijk in de eigen woning zelfstandig kan blijven wonen. Het zelfstandig blijven wonen in een vertrouwde omgeving is een wens van veel senioren. Dat blijkt uit landelijke rapporten, maar ook uit het onderzoek (Zorgeloos Thuis) dat verricht is door de werkgroep Wonen & Zorg (is kleine groep van individuele bewoners; verder als cpo - collectief particulier opdrachtgeverschap - te noemen) in samenwerking met de gemeente. Hiervoor zijn ruim 3.170 huishoudens (netto response 1.600 bewoners) geënquêteerd in 2014. In Hilvarenbeek streeft zij naar realisering van een CPO-nieuwbouwproject voor zorgbehoevende senioren in de directe omgeving van de Clossenborch. 

2. Mantelzorg woningen.
Een tweede actiepunt is het vorm geven aan een beleid rondom Mantelzorg woningen. 
Dankzij de hulp van mantelzorgers kunnen zorgbehoevenden in de eigen vertrouwde omgeving verzorgd worden en hoeven zij in mindere mate een beroep te doen op de professionele zorg. Om mantelzorg toe te kunnen passen is het in sommige gevallen nodig of wenselijk dat zorgverlener en zorgbehoevende tijdelijk, dat wil zeggen zo lang de zorgbehoefte bestaat, bij elkaar gaan wonen. Om een passende huisvesting te kunnen faciliteren is een toereikend juridisch planologisch kader van belang. 

Bij de huisvestingsmogelijkheden voor mantelzorg zijn twee woonvormen te onderscheiden, namelijk ‘inwoning’ en een meer zelfstandige woonvorm, met eigen toegang en eigen voorzieningen. Door het inrichten van een woonruimte in een (aangebouwd of vrijstaand) bijgebouw kan de zorgverlener zorg verlenen aan de zorgvrager, terwijl beide partijen toch een zekere mate van privacy houden. Deze woonruimte kan zowel door de mantelzorgvrager(s), als door de mantelzorgverlener(s) worden bewoond.

Mantelzorgers leveren een zeer groot aandeel in alle zorg. Daarom is het belangrijk om ervoor te zorgen dat zij hun taak – met plezier – kunnen volhouden. In bestemmingsplannen dienen regelingen opgenomen te worden, waarmee zorgfuncties binnen de woonbestemming mogelijk worden gemaakt. 

De gemeente is begin 2015 geïnformeerd over het voornemen van de werkgroep wonen om - na een onderzoek - te komen tot de vaststelling van een gemeentelijk beleid rondom mantelzorgwoningen in Hilvarenbeek. De opstelling van een notitie moet hier een aanzet voor vormen. In onze gemeente is hier immers nog geen beleid voor ontwikkeld en vastgesteld. Het nieuwe beleid rondom mantelzorg woningen dient zowel op de gemeente als ook op alle (sociale en particuliere) verhuurders in Hilvarenbeek betrekking te hebben. Voor een 'gedragen mantelzorgbeleid' is dus zowel de samenwerking van de gemeente als van alle verhuurders (waaronder Leystromen) nodig.

In het onderzoek is geinventariseerd van wat er zoal speelt: welke vraagstukken en (specifieke) knelpunten zijn er, wat zijn de ondersteuningswensen en wat is er (wettelijk) wel of niet mogelijk en vergunningsvrij. Op 18 mei 2015 heeft de werkgroep wonen haar onderzoek afgerond en haar notitie officieel aan de wethouder Jan van de Wiel aangeboden. Omdat het volgen van een tweesporen beleid gewenst is, is deze notitie ook aan de corporatie Leystromen aangeboden via haar Huurders Belangen Vereniging. Met deze notitie kan men gericht aan de slag gaan om tot de vaststelling van een mantelzorgbeleid te komen ter versterking van de ondersteuning van mantelzorgers. 


Reactie gemeente op nota 'Mantelzorgwoningen'

De verantwoordelijke wethouder (rov) Jan van de Wiel heeft namens B&W van Hilvarenbeek in mei 2015 met bijzonder veel belangstelling kennis genomen van de SSH notitie inzake beleid voor mantelzorgwoningen en deze in dank aanvaard. Zijn reactie op 9-10-15 geven wij hieronder weer.

Als vervolg hierop heeft de gemeente haar huidige beleids- en uitvoeringspraktijk rondom mantelzorgwoningen getoetst aan de (beleids-) aanbevelingen van SSH. Daaruit is gebleken dat dit in hoge mate spoort met deze aanbevelingen, waarbij haar belangrijkste uitgangspunt, conform dat van SSH, is om, waar dat reëler wijze mogelijk is RUIMHARTIG medewerking te verlenen aan de realisatie van mantelzorgwoningen. De gemeente is daarbij tot op heden nog niet tegen 'onoverkomelijkheden' opgelopen die de gewenste realisatie van een mantelzorgwoning verhinderden.

Daarbij dient wel opgemerkt te worden dat sinds 1 november 2014 de realisatie van een mantelzorgwoning in veel gevallen vergunningsvrij kan plaatsvinden. Daardoor is het zeer wel mogelijk dat de gemeente onvolledig zicht heeft op de mate waarin op dit moment binnen onze gemeente mantelzorgwoningen worden gerealiseerd. Feit is dat de gemeente sinds 1-11-2014 geen vergunningsaanvraag voor een mantelzorgwoning heeft ontvangen of behandeld. Vóór die datum hebben zijn er in totaal 11 mantelzorgwoningen vergund.

Daar de gemeente geen problemen ervaart bij het verlenen van medewerking bij mantelzorgwoningen, is er vooralsnog geen directe noodzaak om daarover verdergaand expliciet beleid te formuleren, dan datgene wat zij nu al voorhanden heeft. Wat dat (vigerende beleid) betreft wordt gewezen op de bestaande directe ontheffingsmogelijkheid die in alle gemeentelijke bestemmingsplannen zijn opgenomen om daarmee soepel medewerking te kunnen verlenen aan het realiseren van mantelzorgwoonruimte in bijgebouwen.

Reeds bij de aanbieding heeft de wethouder aangegeven dat het zijn voorkeur heeft om, indien gewenst of noodzakelijk, met verdere beleidsvorming aan de slag te gaan aan de hand van concrete casussen, waarin zich problemen voordoen die om een beleidsmatige oplossing vragen.

Het SSH advies in de nota ‘Mantelzorgwoningen’ heeft naast de gemeente, verder ook betrekking op de rol en positie van Woonstichting Leystromen; dit aspect is door de gemeente onder hun aandacht gebracht. Leystromen beraadt zich op dit moment - zie hieronder voor hun reactie - over de mogelijke beleidsconsequenties daarvan en is daarmee onderdeel geworden van de perodieke monitoring van uitvoeringsafspraken van het Woonconvenant.

De gemeente verklaart om op korte termijn een informatief artikel te plaatsen op de gemeentepagina in de Hilverbode (en gelijktijdig op de gemeentelijke website) waarin de mogelijkheden en de regels en voorschriften met betrekking tot mantelzorgwoningen worden toegelicht. Daarin wordt aangegeven dat onze inwoners worden aangeraden om, indien men van plan is een mantelzorgwoning te realiseren, vooraf contact op te nemen met de gemeentelijke organisatie om hierover gerichte informatie te ontvangen (ook als realisatie vergunningsvrij mogelijk is).

Kanttekeningen van werkgroep Wonen: 
We zijn verheugd met het gegeven dat de gemeente zich omtrent deze materie flexibel, ruimhartig en constructief heeft opgesteld. Haar grondhouding is ronduit positief en bereid tot het zoeken naar de best mogelijke of haalbare oplossing. Ofschoon dit natuurlijk niet altijd een vrijbrief kan zijn voor het bereiken van een positief eindresultaat, kan het niet toekennen van een extra huisnummer in de praktijk wellicht toch een probleem geven. Het werken met praktijk cases in de toekomst biedt ons in voorkomende gevallen de kans om dit beleid meer handen en voeten te geven. 

Daarnaast is het prettig te constateren dat ook door Leystromen inmiddels serieuze stappen zijn gezet om over enkele maanden tot een beleid te komen. Uiteraard blijven we deze ontwikkelingen met belangstelling volgen. 

In september 2017 bericht de werkgroep de gemeente dat er inmiddels meerdere mantelzorgvoorzieningen zijn gerealiseerd en dat er geconstateerd is dat door het ontbreken van beleid er bij de handhaving problemen kunnen ontstaan rondom aangebrachte mantelzorgvoorzieningen. Vooraf is immers onduidelijk welke criteria van kracht zijn waarop de gemeente zo'n voorziening toetst w.o. leeftijd aanvrager, aangetoonde medische noodzaak, strijdigheid bouwbesluit e.d. Zij pleit er daarom voor dat er hiervoor gemeentelijk beleid wordt ontwikkeld en vastgesteld.

*********

Reactie Leystromen  op nota 'Mantelzorgwoningen'

Via de vertegenwoordiger van de Huurders Belangen Vereniging in de werkgroep Wonen van SSH is de nota ‘Mantelzorgwoningen’ van SSH verder ook aan de woonstichting Leystromen toegezonden. Zij delen ons op 19-10-15 mede met de volgende zaken bezig te zijn:

  • Er zal door hen beleid worden ontwikkeld inzake wonen en zorg. Hierin worden de mogelijkheden rondom mantelzorgvoorzieningen meegenomen. Naar verwachting volgt hierover in februari 2016 een beleidsnotitie.
  • Leystromen zegt toe de ontwikkelingen inzake mantelzorgvoorzieningen zowel binnen als buiten hun werkgebied te zullen volgen. 

Meer info
Notitie beleid rondom mantelzorgwoningen
www.zorgwonen.com (een- en tweepersoons zorgwoningen en kangeroe zorgwoning zijn als zelfstandige woonruimten 'aanklikbaar' aan bestaande woning, bouwtekeningen)

3. Blijvers- en Verzilverlening. 
De werkgroep wonen heeft op 19 januari 2016 een ongevraagd advies aan B&W verzonden over het onderwerp blijverslening. In mei 2017 deelt de wethouder mede positief te staan tegenover het idee om het op deze wijze mogelijk te maken dat mensen die het zelf niet kunnen betalen, langer zelfstandig kunnen blijven wonen door het aanbrengen van noodzakelijke aanpassingen aan hun woning. Regiogemeenten (verordening in Oss, Gilze Rijen) zijn hiermede al bezig. Tijdsdruk speelt een rol doch er wordt aan gewerkt aldus haar reactie.

Medio 2017 brengt ook de Participatie Raad Hilvarenbeek ongevraagd een positief advies uit over de blijverslening. In reactie hierop laat de gemeente weten zeker niet afwijzend te staan tegen het introduceren van het product blijverslening en zeggen toe in het najaar van 2017 met een voorstel hiervoor terug te zullen komen. Klik hier voor het integrale advies van de Blijverslening.  

Ook voor de Verzilverlening is aan de gemeente een advies uitgebracht.
In februari 2019 hebben beide adviezen geleid tot de opstelling van 2 verordeningen. Beiden zijn op www.hilvarenbeek.nl te downloaden.

 

4. Hof Zuiderbeek 
De werkgroep W&Z (Wonen en Zorg) is al jaren bezig via Collectief Particulier Opdrachtgeverschap (CPO) 14 (semi) bungalows te bouwen op de locatie Koestraat / Papenstraat, daar waar nu nog twee oude basisscholen en een gymzaal gesitueerd zijn. Momenteel is de werkgroep bezig een vereniging te worden met als naam Hof Zuiderbeek

De naam verwijst naar een ‘beeck’ die liep tussen de Koestraat en de Spulsestraat (later Papenstraat). De vereniging is in oprichting en diverse ambtelijke wegen moeten nog bewandeld worden. De vooruitzichten zijn van dien aard dat de vereniging met haar ideeën in de nieuwe seniorenkrant van SSH naar buiten wil en kan komen.

Het project is bedoeld voor ieder die toekomstgericht wil gaan wonen gecombineerd met het realiseren van zorg voor elkaar. Alle voorzieningen bevinden zich op de begane grond met de mogelijkheid voor een opbouw. De kavels worden ca. 220 m2 groot en zijn bedoeld voor senioren.

Centraal staan een minimum aan woonlasten en onderhoud en een maximum aan woongenot voor een betaalbare prijs en het realiseren van zorg voor elkaar. Deze doelstelling is realiseerbaar door het onderhoudsvriendelijke karakter van de bouwmaterialen, een optimale beperking van de energiekosten en het bouwen in CPO verband. Daarnaast is er de vrijheid de betreffende woning zelf in te delen.

De vereniging is zich terdege bewust van het feit dat bovenstaande veel interesse en vragen oproept. Maar daarvoor is het nog te vroeg. Pas op het moment dat er een voorontwerpbestemmingsplan is opgesteld en alle onderzoeken zijn uitgevoerd kan een informatieavond georganiseerd worden door de gemeente in samenwerking met de vereniging Hof Zuiderbeek. Tussentijds wordt er door de vereniging gewerkt aan een website. 

De plannen zagen er in maart 2016 zo uit:

 Planning Hof Zuiderbeek


Voor meer info: http://hofzuiderbeek.nl/ 
Op 1-7-2019 is een draaiboek opgesteld waarin de ervaringen van de cpo deelnemers zijn opgenomen. Dit kan als wellicht als voorbeeld dienen voor anderen die ook van plan zijn om elders cpo nieuwbouw projecten voor senioren in Hilvarenbeek te realiseren.
 

5. Levensloop bestendig (ver)bouwen

Op 17-5-16 is het advies "Levensloopbestendig (ver)bouwen" door de werkgroep Wonen uitgereikt aan wethouder Jan van de Wiel. Dit bevat uitgebreide informatie over het levensloopbestendig bouwen of verbouwen van woningen waardoor ze geschikt worden voor bewoning tot op hoge leeftijd. De werkgroep geeft de gemeente diverse adviezsen mee over het onderwerp. De wethouder merkte op dat dit rapport perfect aansluit op haar woningbouwnotitie "Kiezen en Delen". Daarin legde zij al vast dat zij het levensloopbestendig (ver)bouwen wil stimuleren. Met de aanbevelingen krijgt dat beleid handen en voeten. Dit is hard nodig want door de groei van het aantal ouderen is er grote behoefte aan. 

Klik hier om dit rapport te downloaden.

6.  Jaarverslag 2018
In 2018 is de werkgroep wonen vijf keer bijeen geweest. In die bijeenkomsten is aandacht besteed aan de volgende onderwerpen:

 1. Stand van zaken Hof Zuiderbeek. De werkgroep heeft de vorderingen met betrekking tot de realisering van Hof Zuiderbeek gevolgd. Aan hen is verzocht om een evaluatief (eind) verslag van dit project op te stellen zodat eventuele andere cpo initiatiefnemers er hun voordeel mee kunnen doen.
 2. Levensloopbestendig (ver)bouwen: heeft op de agenda gestaan van elke bijeenkomst, maar er zijn weinig ontwikkelingen te melden. Wij zijn nog in afwachting van een officiële gemeentelijke reactie op het door de werkgroep uitgebrachte advies.
 3. De blijvers- en verzilverlening. De werkgroep heeft herhaaldelijk bij de gemeente aangedrongen op het maken van een verordening die het mogelijk maakt dat inwoners van Hilvarenbeek van deze leningen gebruik kunnen maken. Eind 2018 zijn concept verordeningen aan de werkgroep voorgelegd en die zullen de gemeenteraad worden aangeboden. De werkgroep heeft aangedrongen op goede en regelmatige communicatie over deze leningen naar de inwoners van Hilvarenbeek
 4. Workshops veilig wonen. KBO HEB wil deze workshops gaan geven in samenwerking met een aantal organisaties als brandweer en politie. De werkgroep is op de hoogte gehouden van de vorderingen. De werkgroep heeft aangedrongen op plaatselijke herkenbaarheid.
 5. De criteria ter beoordeling van de gemeentelijke lijst afweegbare voorstellen zijn door de werkgroep besproken. Onze zienswijze is ter kennis gebracht aan de verantwoordelijke wethouder.
 6. Langer zelfstandig thuis wonen: er zijn geen aanvragen meer gekomen voor informatieve workshops over dit onderwerp ondanks het feit dat hierover een artikel is verschenen in de Hilverbode.
 7. Een lid van de werkgroep heeft deelgenomen aan bijeenkomsten van de werkgroep ‘experiment langer zelfstandig thuis’. Het doel van de werkgroep is middels interviews nagaan aan welke technische hulpmiddelen (bijvoorbeeld domotica) senioren behoefte hebben om zo langer thuis te kunnen blijven wonen. Over de voortgang is regelmatig gerapporteerd.
 8. De werkgroep heeft een notitie gemaakt getiteld: Het wonen van 65-plussers in de gemeente Hilvarenbeek: nu en in de toekomst. Middels deze notitie heeft de werkgroep aangetoond aan de hand van prognosecijfers dat er in de komende jaren behoefte is aan meer woningen voor senioren zowel in de huur- als koopsector en dat gedifferentieerd en flexibel bouwen (huur en koop, grondgebonden en appartementen, groot en klein, eenpersoonshuishoudens naast groepswoningen) gewenst is. 
 9. Daarnaast heeft zij de gemeente aangeboden mee te denken in de herziening van de woonvisie, waarbij wordt geadviseerd om niet alleen de wensen van 55+ goed in kaart te brengen maar ook de lokale woonopgave. Hierbij heeft de werkgroep gewezen op de mogelijkheid van rijkssteun. Deze notitie is overhandigd aan wethouder van de Put.
 10. Mantelzorgwoningen: de werkgroep heeft er bij wethouder op aangedrongen een regeling te maken waarin preventieve mantelzorgvoorziening vanaf een bepaalde leeftijd is opgenomen. Tot op heden heeft dat nog niet geleid tot resultaten.
 11. De ontwikkelingen met betrekking tot de Clossenborch zijn gevolgd.
 12. De leden van de werkgroep hebben deelgenomen aan het breed overleg van de Seniorenraad over het thema: langer zelfstandig en veilig thuis wonen.
 13. Onze werkgroep heeft B&W op 28-11-2018 verzocht zitting te mogen nemen in de nog op te richten werkgroep ‘Proeftuin Hispohal’ t.b.v. de herontwikkeling van deze locatie aan de John F. Kennedylaan. Dit gezien onze expertise over het wonen van 55-plussers. Tegen de achtergrond dat in de nog te plannen woningbouw wellicht ook mogelijkheden zullen zijn voor seniorenwoningen, kan onze inbreng immers van meerwaarde zijn. Deze locatie is voor deze doelgroep geschikt gezien de nabijheid van supermarkt, apotheek, sporthal en andere voorzieningen.
 14. Leden van de werkgroep hebben deelgenomen aan bijeenkomsten van het Platform Beeks Wonen
 15. De vertegenwoordigster van Thebe de Clossenborch en lid van de werkgroep wonen, Sabine Goverde heeft haar zetel op 31-12-18 overgedragen aan Frank Lamme.


Langer zelfstandig wonen in je eigen vertrouwde omgeving is een wens van vele ouderen. Er zijn tal van mogelijkheden om uw huur- of koopwoning aan te (laten) passen. Wilt u weten wat er zoal mogelijk is?  Klik dan op onderstaande filmp van een - geheel willekeurig gekozen - instelling.

101 tips om uw woning comfortabelerveiliger en beter toegankelijk te maken

Uw woning is uw thuis. Omdat u hier graag veilig en comfortabel wilt blijven wonen, is het van belang om na te gaan of het voldoet aan toegankelijk-, veiligheid en comfort. Neem deze tips door, mogelijk komt u ook verbeterpunten tegen voor uw woning! U kunt uw woning zelf aanpassen of de woningaanpassing door derden laten uitvoeren.

Ga naar een onderstaand onderwerp: 

Algemeen
Domotica
Trap
Hal en entrée
Woonkamer
Keuken
Slaapkamer
Badkamer
Toilet
Tuin of balcon
Tijdens de verbouwing

ALGEMEEN

1.  Verwijder drempels – minder kans op vallen, gemakkelijker schoonhouden.

2.  Losse spullen opruimen – minder kans op ongelukken.

3.  Haal losliggende matten en kleden weg of gebruik antislip strips.

4.  Zorg dat veelgebruikte spullen gemakkelijk bereikbaar zijn.

5.  Laat extra stopcontacten aanleggen zodat u geen verlengsnoeren hoeft te  gebruiken, deze vergroten de kans op struikelen.

6.  Werk snoeren zoveel mogelijk weg om de kans op struikelen te voorkomen.

7.  Programmeer de noodnummers in uw telefoon of leg een lijstje klaar.

8.  Een veilige vloer is niet te glad maar ook niet te stroef.

9.  Gebruik naar binnen gebogen deurkrukken om vasthaken te voorkomen.

10. Breng stopcontacten op heuphoogte aan zodat u niet hoeft te bukken.

11. Heeft uw huis meerdere verdiepingen, overweeg dan om bijvoorbeeld een extra stofzuiger voor boven aan te schaffen zodat u niet over de trap hoeft te sjouwen.

12. Zorg voor een goede, veilige, lichtgewicht huishoudtrap met voldoende steun.

13. Een handig hulpmiddel is een dweil op steel met uitwring mechanisme.

14. Zet een wasmand op een onderstel zodat u minder hoeft te bukken.

15. Laat de was drogen op de verdieping waar de wasmachine staat.

16. Een telefoon met luidspreker (hands-free) kan handig zijn, u hoeft de hoorn dan niet vast te houden.

17. Met een verlengde raamopener kunnen bovenraampjes worden geopend zonder halsbrekende toeren.

18. Bij brand moet u zo snel mogelijk u huis uit kunnen vluchten, zorg dat u bijv. Uw sleutels op een vaste plek hebt liggen.

 

DOMOTICA (huisautomatisering) 

19. Overweeg de aanschaf van een computer met toegang tot internet. Dit biedt u een bron van informatie, geeft u de mogelijkheid om elektronisch te communiceren (e-mail), foto’s te ontvangen en verzenden en nadere informatie over uw hobby’s te vergaren.

20. Automatische verlichting gaat aan of uit als het donker of licht wordt. (schemer-schakelaar) of als er beweging in de buurt is (bewegingssensor). Ook voor uw slaapkamer en toilet kan dit een oplossing zijn.

21. Een tijdklok zorgt ervoor dat uw lampen vanzelf aan en uit gaan.

22. Een draadloze schakelaar is handig om lampen en elektrische apparaten op afstand aan- en uit te kunnen zetten.

23. Overweeg een gordijnsysteem en zonneschermen die op afstand bediend kunnen worden.

24. Een elektronisch voordeurslot kan uitkomst bieden als u bijvoorbeeld slecht te been bent. Dit slot kunt u op afstand bedienen.

25. Plaats detectoren voor rook, koolmonoxide en aardgas. Koolmonoxide is een uiterst giftig gas dat u zelf niet ruikt en bijv. Vrijkomt bij onjuist afgestelde of vervuilde kachels en geisers.

26. Verlichte schakelaars in badkamer, slaapkamer en gang zijn goed zichtbaar in het donker.

27. Personenalarmering kan helpen in noodsituaties. Via een noodknop in een arm of halsband komt men in contact met een centrale die de situatie inschat en de nodige zorg voor u inschakelt.

28. Overweeg een video intercom met een automatische deuropener voor de voordeur zodat u niet naar de voordeur hoeft om te zien wie er is en om de deur te openen.

TRAP

29. Een leuning aan beide zijden van de trap geeft u meer houvast bij het trap-lopen.

30. Zorg dat de treden van de trap stroef en slipvrij zijn.

31. Voor de veiligheid is het belangrijk dat er voldoende licht is zodat u de traptreden goed kunt zien.

32. Breng antislip richels aan op de trap. Dit voorkomt uitglijden.

33. Om de treden goed zichtbaar te maken, kunt u bijvoorbeeld de eerste en laatste traptrede markeren met een andere, opvallende kleur.

34. Een binnentrap kan vaak worden voorzien van een traplift als u de trap niet meer zelfstandig kunt betreden.

35. Loop niet met sokken op een gladde trap of met gladde schoenen op een met stof beklede trap.

HAL EN ENTREE

36. Een toegangspad naar de woning dat 1,20 meter of breder is, is goed toegankelijk voor iemand met een rolstoel of rollator.

37. Een toegangspad naar de woning dat verhard is (geen grind) en vrij van onregelmatigheden voorkomt struikelen.

38. Een duidelijke voordeurbel die u overal in huis kunt horen is handig. Bent u slechthorend dan kan de bel ook worden voorzien van een lichtsignaal. Het lichtsignaal is dan zichtbaar op diverse plaatsen in de woning.

39. Een postopvangkast achter de brievenbus voorkomt bukken.

40. Een handgreep op de voordeur maakt het openen en sluiten van de deur gemakkelijker.

41. Een goed geïntegreerde deurmat in de vloer achter de voordeur voorkomt struikelen.

42. Een goede buitenlamp bij de voor- en achterdeur geeft niet alleen een veilig gevoel, maar is ook gemakkelijk wanneer u in het donker de sleutel nog moet zoeken. Een lamp met een bewegingssensor schakelt automatisch aan wanneer u thuiskomt of wanneer iemand voor de deur staat. Bovendien vermindert goede buitenverlichting de kans op inbraak.

WOONKAMER

43. Programmeer de klokthermostaat van uw centrale verwarming met een dag- en nachtstand. Zo hoeft u niet telkens de temperatuur in te stellen maar gaat het inschakelen en uitzetten vanzelf.

44. Gebruik afstandsbedieningen voor de tv, video/dvd en radio. Schaf eventueel een gecombineerde afstandsbediening aan, zo hoeft u slechts één afstandsbediening te gebruiken. Bij de aanschaf van een nieuwe afstandsbediening is het handig om te kiezen voor wat grotere knoppen, dit is handig wanneer u wat slechter kunt zien.

45. Plaats meubelverhogers of een speciale stoel waardoor opstaan en gaan zitten gemakkelijker gaat. De druk op knieën en benen die u kunt ervaren bij (te) laag meubilair vermindert daardoor.

KEUKEN

46. Het aanrecht is minimaal 180 cm lang.

47. De hoogste plank van een keukenkastje zit op 140 tot 170 cm hoogte, de onderste plank niet lager dan 40 cm.

48. De gemakkelijkste en veiligste keukenvloer is hard en slipvrij. Denkt u hierbij aan linoleum, laminaat, tegels, speciale tapijttegels of stroeve vinyl. Let op: laminaat en tegels worden glad als ze vochtig zijn.

49. Zorg voor een goede basisverlichting, bijvoorbeeld door middel van een plafonnière. Lampjes onder de keukenkastjes en de afzuigkap zorgen voor verlichting op het aanrecht en op de kookplaat en voorkomen dat u in uw eigen licht staat.

50. Plaats een éénhendelkraan bij de spoelbak. Met één hendel stelt u de kraan in op de juiste temperatuur en de juiste hoeveelheid water. Dit is handig als de kracht in uw handen afneemt.

51. Het koken op een inductie- of keramische kookplaat is veiliger dan koken op gas. Bovendien zijn de kookplaten vlak waardoor de pannen niet getild hoeven te worden. U kunt ze gemakkelijk verschuiven.

52. De kookplaat is dichtbij de spoelbak en de kraan geplaatst.

53. De deur of doorgang naar de keuken is minstens 90 cm breed. Hierdoor is de keuken goed toegankelijk ook met een loophulpmiddel.

54. Onder in het keukenblok zitten laden in plaats van kastjes.

55. Een kruk kan gemakkelijk zijn bij het koken of afwassen. Let u er wel op dat u een stabiele, stevige kruk gebruikt.

56. Plaats een extra afwasteil op zijn kop in de spoelbak. De afwasteil met water komt hierdoor hoger te staan waardoor u er gemakkelijker bij kunt. Of vervang de spoelbak voor een minder diep exemplar.

57. Vervang vaste planken door uittrekbare of uitschuifbare planken met behulp van geleiders.

58. De magnetron staat op ooghoogte zodat u er veilig dingen in kunt zetten en eruit kunt halen.

59. Plaats eventueel een extra werkblad dat precies dezelfde werkhoogte heeft

60. Plaats een metalen pannenrek of een vuurvaste plank op het aanrecht om een eventueel hoogteverschil met het gasfornuis te overbruggen. U kunt daardoor pannen van het vuur schuiven in plaats van te moeten tillen.

61. Gebruik doorzichtige planken, bijvoorbeeld van glas, zodat u van onderen kunt zien wat er op de plank staat zonder op bijvoorbeeld een krukje te hoeven gaan staan.

62. Als u een kastje onder het aanrecht heeft en graag uw benen daar kwijt wilt (bijvoorbeeld omdat u in een rolstoel zit of zittend wilt koken), kunt u het kastje leegmaken en het deurtje openzetten of verwijderen.

63. Plaats een vaatwasser of koelkast op een verhoging. Dit werkt prettiger omdat u niet hoeft te bukken.

64. Zijn uw pannen zwaar? Vervang ze door lichtgewicht exemplaren.

65. Een touwtje met klosje aan het handvat van de la kan u helpen bij het opentrekken van de la.

SLAAPKAMER

66. Bedverhogers zorgen ervoor dat u gemakkelijker in en uit uw bed kunt stappen.

67. Een (handsfree) telefoon bij uw bed kan prettig zijn. Een telefoon met gemakkelijke bediening en grote toetsen zorgt ervoor dat u deze goed kunt bedienen.

68. Zorg voor een nachtlampje waar u gemakkelijk bij kunt of zorg voor minimaal één lichtschakelaar die vanuit bed is te bedienen.

69. Een bed met een elektrisch verstelbare bodem helpt om gemakkelijker in en uit bed te kunnen stappen. Tevens kunt u gemakkelijker lezen en tv kijken.

BADKAMER

70. Beugels geven stevigheid zoals bij het in en uit de douche of het bad stappen maar ook bij het bukken. Door beugels te gebruiken kunnen allerlei handelingen in de badkamer en het toilet dus gemakkelijker en veiliger worden uitgevoerd. Let u er wel op, het is niet verstandig om beugels op een muur van gasbetonblokken te bevestigen. Dit materiaal is vaak te zacht en poreus. Een stenen muur is ideal.

71. Met het aanbrengen van een antisliplaag op de tegels verkleint u de kans op uitglijden aanzienlijk.

72. Om vallen te voorkomen is het veiliger om geen losse kleden en badmatten op de vloer te leggen. Wilt u toch een mat, gebruik dan antislip strips of een antislip ondermat.

73. Plaats een rekje voor shampoo, doucheschuim en andere toiletartikelen zodat u er gemakkelijk bij kunt, zonder te hoeven lopen of te bukken.

74. Kies voor een éénhendelkraan op de wastafel. Met één hendel stelt u de kraan in op de juiste temperatuur en de juiste hoeveelheid water. Dit is handig als de kracht in uw handen afneemt.

75. Een thermostaatkraan in de douche is veilig en comfortabel. De temperatuur

Is vooraf naar wens in te stellen. In de kraan is een vergrendeling aangebracht waardoor het water niet warmer wordt dan een bepaalde temperatuur. U krijgt dus niet eerst een te koude of te hete straal water.

76. Een douchewand zorgt ervoor dat tijdens het douchen de rest van de badkamer niet nat wordt. Om de ruimte af te scheiden kunt u een douchedeur plaatsen. Het alternatief is een douchegordijn maar een douchegordijn kan tijdens het douchen tegen het lichaam gaan plakken. Kies de instap van de douche zo breed mogelijk, ongeveer 90 cm, zodat deze ook te gebruiken is met een loophulpmiddel. Kies bij voorkeur geen douchebak vanwege de opstap.

77. Plaats een waterbestendige stoel/kruk in de badkamer zodat u zittend kunt douchen of aan- en uitkleden.

78. Een inloopdouche is eenvoudig te betreden omdat de badkamervloer vlak is en dus niet wordt onderbroken door een (verhoogde) douchebak. 

79. Vaak kan de drempel bij de badkamer niet worden verlaagd omdat er leidingen in de vloer zijn verwerkt. U verhoogt de veiligheid door een drempelhulp en een handgreep te plaatsen.

80. Voor mensen die moeite hebben in en uit het bad te komen, is een extra handgreep handig.

81. Met een verstelbare handdouche op een glijstang kunt u de douchekop op verschillende hoogten instellen. Prettig wanneer u wat kleiner bent maar vooral belangrijk wanneer u zittend wilt douchen. Let u er wel op dat de stang niet bedoeld is om houvast te bieden.

82. Door het gebruik van warm water vormt zich vocht in de badkamer. Veel vocht kan aanleiding geven tot schimmelgroei en dat is niet bevorderlijk voor de gezondheid. Ventilatie is daarom belangrijk. Het gebruik van mechanische ventilatie (boven de doucheruimte) is aan te bevelen. De schakelaar van de ventilator kan gecombineerd worden met de lichtschakelaar. Een ventilator met nadraaitijd blijft na het uitschakelen van de verlichting nog enige tijd actief.

83. Zorg in de badkamer dat er voldoende licht is. Behalve het lichtpunt in het midden van het plafond is tevens verlichting naast of boven de spiegel nodig. Anders staat u bij de wastafel in uw eigen schaduw. Verlichting aan beide zijden van de spiegel voorkomt dat u uw hoofd moet draaien om uw gezicht van alle kanten goed te kunnen bekijken.

84. Gebruik geen elektrische apparaten in de badkamer tenzij deze zijn aangesloten op speciale contactdozen (spatwaterdicht).

85. Gebruik geen verlengsnoer dat aangesloten is op een stopcontact buiten de badkamer. Dit is levensgevaarlijk!


TOILET

86. Bij een verbouwing is het handig te overwegen een “zwevend” toilet (wandtoilet) te plaatsen. De vloer is dan namelijk gemakkelijker schoon te maken dan bij een toiletpot die op de vloer staat. Een ander voordeel van een wandtoilet is dat het op iedere gewenste hoogte geplaatst kan worden.

87. Een toilet op de verdieping waar u slaapt, vergroot het gemak en de veiligheid bij een nachtelijk toiletbezoek.

88. Een toiletpot op de juiste hoogte vergemakkelijkt het toiletbezoek en verkleint de kans op vallen. Een juiste pothoogte kan obstipatie (verstopping) voorkomen of verminderen. Laat u goed informeren welke hoogte bij u past.

89. Zorg dat de toiletrolhouder op een plek hangt waar u er goed bij kunt.

90. Als u het moeite kost om van het toilet op te staan, is het mogelijk om (opklapbare) wandbeugels aan te brengen naast of achter uw toilet. Let u er wel op, het is niet verstandig om beugels op een muur van gasbetonblokken te bevestigen. Dit materiaal is vaak te zacht en poreus. Een stenen muur is ideal.

TUIN OF BALKON

91. Zorg voor een tuin die onderhoudsarm is. 

92. Zorg voor een vlakke tuin met zo min mogelijk hoogteverschillen.

93. Een transparant of open balkonhek zorgt ervoor dat u een goed uitzicht op de omgeving heft.

94. Maak ook gebruik van verhoogde plantenbakken. Zo hoeft u minder te bukken en kunt u op een prettige hoogte tuinieren.

95. Om het onderhoud te beperken, moeten de plantenbakken in de tuin minstens een afmeting hebben van 90 x 90 cm. Als de bakken kleiner zijn, geeft het verzorgen juist extra werk omdat u vaker water moet geven.

96. Overweeg de aanschaf van aangepast tuingereedschap zodat u de handvatten gemakkelijker kunt vasthouden of minder hoeft te bukken.

97. Vaak is het niet mogelijk om op een balkon de drempel te verlagen of af te schuinen. Het is dan handiger om het balkon te verhogen met behulp van (anti-slip) vlonders.

TIJDENS DE VERBOUWING

98. Om te voorkomen dat de gehele woning onder het stof komt tijdens de verbouwing, is het verstandig goede afschermingsvoorzieningen (zoals afdekplastic) aan te brengen.

99.  Bekijk of de woningaanpassing is aangebracht zoals afgesproken en test de aanpassing zelf. U kunt dan aangeven of het naar wens is. Wanneer dit niet het geval is, dan kan het ongemak wellicht direct verholpen worden. Let op: er hoort altijd een opleveringsmoment te zijn waarbij u de kans krijgt om de gebreken ter sprake te brengen. Doet u dit in een later stadium dan is het vaak moeilijker om noodzakelijke wijzigingen kosteloos vergoed te krijgen. U kunt voor de zekerheid een foto maken van het defect, als u deze al direct bij de oplevering constateert.

100. Vraag de aannemer of leverancier van de aangebrachte aanpassing om een uitleg over het gebruik.

101. Informeer goed hoe het onderhoud van uw gemonteerde hulpmiddel of apparaat geregeld is. Welk onderhoud is nodig? Wie moet er voor zorgen dat het (op tijd) gebeurt en wie betaalt?

B & W van Hilvarenbeek heeft de Seniorenraad (SSH) aangewezen als het adviesorgaan voor alle zaken die betrekking hebben op senioren (>55 jr.). Om die functie mogelijk te maken heeft zij 2 werkgroepen ingesteld, waaronder de werkgroep wonen.

De werkgroep bestaat uit:

Aantal Leden  Vertegenwoordiger van organisatie Functie
1 Jozef van Bijsterveldt KBO Diessen voorzitter
2 Jaap Beemster Huurders Belangen Vereniging Hilvarenbeek (Leystromen) secretaris
3 Ad Broeders KBO Hilvarenbeek/Esbeek/Biest-Houtakker lid
4 Rob van Buuren Seniorenraad Hilvarenbeek lid
5 Sabine Goverde(afwezig op foto) Thebe/De Clossenborch lid

De werkgroep komt periodiek bijeen. Bij de start is uitvoerig verkend wat haar taken zijn en welke activiteiten ondernomen kunnen worden. Zij heeft dat uitgedrukt in de volgende bewoordingen:

Inventariseren, verbinden, stimuleren en initiëren.

• Inventariseren

Er zijn verschillende instanties en groepen in de gemeente die zich bezig houden met senioren en zaken die met het wonen van senioren te maken hebben. Het is wenselijk daarover een duidelijk beeld te hebben.

• Verbinden

Als de werkgroep zicht heeft op ontwikkelingen die in gang zijn gezet of worden aangepakt kunnen we nagaan of groepen en instanties zo nodig met elkaar in contact kunnen worden gebracht. We voorkomen zo wellicht dat op verschillende plaatsen naast elkaar ‘het wiel wordt uitgevonden’. Ook kan samenwerking leiden tot een beter resultaat.

• Stimuleren

De werkgroep kan bepaalde activiteiten extra stimuleren als ze om welke reden dan ook deze stimulans nodig hebben. Hierbij kan een rol spelen dat bijvoorbeeld de gemeente beleid wenst te voeren op een  bepaald aspect of dat plotseling blijkt dat een activiteit realiseerbaar wordt door subsidie, of dat een activiteit noodzakelijk wordt door bepaalde ontwikkelingen.

• Initiëren

Het kan ook een taak van de werkgroep zijn er voor te zorgen dat bepaalde activiteiten worden opgestart omdat ze in de ogen van de leden van de werkgroep noodzakelijk zijn. Dat hoeft niet te betekenen dat de werkgroep dit zelf uitvoert. De werkgroep kan de uitnodiging hiervoor neerleggen bij een van de groepen of instanties die actief zijn in de gemeente.

Wat is de betekenis van een andere werkzame werkgroep Wonen & Zorg (cpo)?
Het bestaan van deze werkgroep (cpo) waar ca. 6 bewoners bij aangesloten zijn met als doel de realisering van een cpo project op de locatie Adrianus Driehoek en de samenwerking met de gemeente heeft velen in 2014 verrast. Dit leidde tot overleg eerst met beide wethouders en later met B&W om duidelijkheid te verkrijgen over de status van onze werkgroep (SSH). Wij wilden voorkomen dat er 2 werkgroepen actief zouden zijn op hetzelfde werkterrein. Dit heeft tot een duidelijk college standpunt geleid: de Seniorenraad (SSH) en haar beide werkgroepen zullen door haar worden geraadpleegd als het gaat om (beleids) zaken betreffende senioren. 
Daarna hebben op 23-10-14 afgevaardigden van SSH en haar werkgroep Wonen overlegd met de werkgroep Wonen & Zorg (cpo); in een positief, constructief en verhelderend gesprek is kennis gemaakt en zijn standpunten over en weer uitgewisseld. Gezien het prettig verlopen gesprek hopen wij - met behoud van het recht op het zelfstandig functioneren van elke deelnemende organisatie in SSH - op een goede toekomstige samenwerking waarmee uiteindelijk het belang van alle senioren in Hilvarenbeek gediend is. De werkgroep Wonen & Zorg (cpo) is in dit kader aangeboden om periodiek verslag te doen in de seniorenkrant van hun nieuws en ontwikkelingen, zodat alle bewoners van Hilvarenbeek geinformeerd worden. 

In oktober 2015 heeft de werkgroep cpo aangegeven dat zij zich als deelnemende organisatie bij SSH willen aansluiten, hetgeen van harte wordt toegejuicht. 
De werkgroep Wonen participeert in het periodieke overleg met o.a. de gemeente, Leystromen, Thebe en de werkgroep cpo bij de invulling van een nieuwbouwplan op de locatie De Driehoek/Achterberg.

Visie werkgroep wonen

Haar visie op het huisvestingsbeleid ten aanzien van senioren:

 • Huisvesting van senioren zo veel mogelijk realiseren bij de voorzieningen.
 • Gedifferentieerd woningaanbod ontwikkelen waardoor het bereikbaar wordt voor de hele doelgroep.
 • Economisch verantwoord ontwikkelen waardoor het maximale resultaat kan worden bereikt. Dit betekent een goede mix van koop en huur evenals grondgebonden en gestapelde bouw.
 • Voorrang geven aan initiatieven die zich rond de kernen aandienen.
 • Niet per definitie afwijzen van initiatieven die zich buiten de kernen aandienen, mits ze voorzien in huisvesting voor de doelgroep en geen belemmering zijn voor ontwikkelingen op locaties die de voorkeur hebben. (contingentering etc.).
 • Een goede herinvulling van mogelijk vrijkomende ruimte in de Clossenborch.

Speerpunten voor de toekomst

 • De activiteiten 'Langer Zelfstandig thuis blijven wonen' en 'Beleid mantelzorgwoningen' blijven monitoren. Reacties en inspanningen van gemeente en Leystromen hierop worden gevolgd.
 • Keuze voor een goed werkende woonscan, waarbij de voorkeur uitgaat naar de reeds bestaande woonscan van Thebe Extra.
 • Mogelijkheden nagaan voor zorgtoepassingen van het glasvezelnet.