Activiteiten

Abonneren nieuwsberichten

 Wilt u de nieuwsberichten op onze homepage (via RSS feedreader) ontvangen? Ga naar info.

Algemeen

Naast de terreinen (Wonen en Zorg & Dienstverlening, Sport Bewegen) waarop zij vele jaren werkzaam is, heeft SSH het plan opgepakt om ter behartiging van de belangen van alle ouderen in Hilvarenbeek en haar kernen zich ook op het vlak van mobiliteit (verkeer en vervoer) te bewegen in de ruimste zin van het woord. Dit komt niet alleen alle ouderen ten goede maar ook alle overige inwoners - jong en oud dus - van Hilvarenbeek. Het gaat daarbij ondermeer om zaken zoals:

 • Verbetering van de mogelijkheden van (buurt) vervoer zodat activiteiten, eetpunten, ontmoetingsruimten e.d. bezocht kunnen worden. Daarnaast voorkomt het vereenzaming en stelt mensen in staat om langer zelfstandig te blijven wonen.
 • De toegankelijkheid van en de veiligheid van het openbare gebied te verbeteren door het verminderen of wegnemen van onveilige verkeersgebieden, routes en situaties. Te denken valt aan fietspaden, trottoirs e.d.
 • Gemeente adviseren over beleidszaken die op bovenvermelde terreinen (openbaar vervoer, verkeer) van invloed zijn.

Daartoe wil zij op een structurele wijze gaan samenwerken en verbindingen leggen met alle partijen die hierbij een rol van betekenis kunnen vervullen zoals o.a. met de gemeente (wethouder en afd. openbare werken), enkele organisaties in SSH en deskundigen.

Haar rol naar de gemeente is primair beleidsmatig adviserend vanuit een proactieve opstelling en werkwijze. Een tijdige en volledige informatie voorziening is daarbij vanzelfsprekend. De middelen die zij daarbij inzet is het gebruik van haar communicatiemiddelen (periodieke publicaties in seniorenkrant en op site).

Om de structurele samenwerking tussen alle partijen inhoud en vorm te geven, is er in januari 2018 een nieuwe overlegvorm gerealiseerd, nl. de werkgroep Mobiliteit (Verkeer en Vervoer). Hierin hebben zitting Sjef Joosen en Ad Rombouts, beide bestuursleden van SSH.

Een ieder die hieraan zijn bijdrage of kennis wil leveren en deskundig is op deze terreinen, wordt verzocht om met onze secretaris contact op te nemen. Voor meer info: tel. 06-12477320.

Waarom een werkgroep mobiliteit?

 • Binnen de gemeente Hilvarenbeek (zes kernen) zijn ouderen meer dan hen lief is, aangewezen op vervoersmogelijkheden die zij zelf niet langer zelfstandig kunnen beheren.
 • Eigen vervoer met eigen auto, (brom)fiets, scootmobiel of anderszins behoren niet meer tot de mogelijkheden. In voorkomende gevallen is men afhankelijk van door anderen georganiseerd of aangeboden vervoer.
 • Ouderen wonen door wet- en regelgeving gedwongen steeds langer zelfstandig thuis. Aanpassingen (o.a. domotica) maken dit ook mogelijk.
 • Voorkomen moet worden dat deze groep ouderen wel zelfstandig kan wonen, maar niet meer de deur uitkomt. Er treedt een vraagverlegenheid op als men steeds familie, buren of mantelzorgers moet benaderen voor vervoer.
 • In alle kernen van onze gemeente worden diverse activiteiten georganiseerd gericht op de doelgroep ouderen. Ouderen geven aan dit te waarderen, maar niet in de gelegenheid te zijn deel te nemen vanwege vervoersproblemen. Vervoer van deur tot deur zou dit oplossen.

Zoeken naar een TOTAALOPLOSSING voor het
openbaar vervoer binnen onze 6 kernen 

Activiteiten in 2018

-> Hoe vóórkomen we dat ouderen te lang onverantwoord gebruik maken van eigen vervoer.

 • Aanbieden verkeerseducatie
 • Aanbieden rijvaardigheidstesten (zonder consequenties, wel advies)
 • Hoe bereiken we de juiste mensen binnen de doelgroep?

In de zomer van 2018 heeft de gemeente Hilvarenbeek in samenwerking met Veilig Verkeer Nederland en de SSH werkgroep mobiliteit senioren een aanbod gedaan opfriscursussen te volgen, zowel praktisch als theoretisch.

-> Vanuit de gemeente is een klankbordgroep “toegankelijkheid in de openbare ruimte” samengesteld. Hierin participeert de werkgroep ook.

 • Alle zes kernen worden geschouwd op toegankelijkheid. Waar mogelijk worden quick-wins uitgevoerd.
 • Wat op langere termijn verbeterd kan worden zal worden opgenomen in de Centrumvisie Hilvarenbeek.
 • Streven is een gedurfder én veiliger beleid voor m.n. voetgangers en fietsers.
 • Richtlijn is toegankelijkheid voor de handrolstoeler en de senior van 88 met rollator. Alle anderen liften dan automatisch mee.

-> Zoeken naar een totaaloplossing voor het openbaar vervoer binnen de 6 kernen van de gemeente Hilvarenbeek.

 • Niet alleen voor ouderen, maar voor iedereen!
 • Aanbod flexibel en efficiënt vervoer, 24/7 te bereiken via Call-centre
 • Inzet ca. 8 kleine personenbusjes (8 personen, zie afbeelding)
 • Inzet voor leerlingenvervoer, forensenvervoer, scholierenvervoer
 • Opzetten van een spin-off voor de gemeente Hilvarenbeek
 • Hiermee de inclusieve samenleving stimuleren.

- In dit jaar stond centraal het onder de aandacht brengen van het 6-kernen-vervoer op maat”. We bezochten en spraken met de betreffende wethouders en ambtenaren; het college B&W; de politieke fracties van Hoi Werkt, Gemeenschapslijst en VVD; de programmaleiding vernieuwing Openbaar Vervoer van de provincie Noord Brabant; Europarlementatiër Lambert van Nistelrooij; de vervoersontwikkelaar van Arriva in Brabant.

Het idee is in alle geledingen enthousiast ontvangen en in december gepresenteerd in het Brede Overleg.