Naast beide terreinen (Wonen en Zorg & Dienstverlening) waarop zij sedert jaren werkzaam is, is SSH van plan om ter behartiging van de belangen van alle ouderen in Hilvarenbeek en haar kernen zich ook op het vlak van mobiliteit (verkeer en vervoer) te bewegen in de ruimste zin van het woord. Het gaat daarbij ondermeer om zaken zoals:

  • Verbetering van de mogelijkheden van (buurt) vervoer zodat activiteiten, eetpunten, ontmoetingsruimten e.d. bezocht kunnen worden. Daarnaast voorkomt het vereenzaming en stelt mensen in staat om langer zelfstandig te blijven wonen.
  • De toegankelijkheid van en de veiligheid van het openbare gebied te verbeteren door het verminderen of wegnemen van onveilige verkeersgebieden, routes en situaties. Te denken valt aan fietspaden, trottoirs e.d.
  • Gemeente adviseren over beleidszaken die op bovenvermelde terreinen (openbaar vervoer, verkeer) van invloed zijn.

Daartoe wil zij op een structurele wijze gaan samenwerken en verbindingen leggen met alle partijen die hierbij een rol van betekenis kunnen vervullen zoals o.a. met de gemeente (wethouder S. Bloemsma en afd. openbare werken), enkele deelnemende organisaties in SSH en deskundigen.

Haar rol naar de gemeente is primair beleidsmatig adviserend vanuit een proactieve opstelling en werkwijze. Een tijdige en volledige informatie voorziening is daarbij vanzelfsprekend. De middelen die zij daarbij inzet is het gebruik van haar communicatiemiddelen (periodieke publicaties in seniorenkrant en op site).

Om de structurele samenwerking tussen alle partijen gestalte en vorm te kunnen geven, is het nodig dat er een nieuwe overlegvorm komt, nl. de nieuwe werkgroep Mobiliteit: Verkeer en Vervoer.

Aan onze secretaris, dhr. Sjef Joosen die ook als vrijwilliger aan de buurtbus is verbonden, is verzocht om na te gaan of zo’n werkgroep kan worden opgericht. Een ieder die hieraan zijn bijdrage of kennis wil leveren en deskundig is op een of meerdere van deze terreinen, wordt verzocht om met hem contact op te nemen. Voor meer info: tel. 06-12477320.

In deze werkgroep (i.o.) hebben zitting Sjef Joosen en Ad Rombouts, beide bestuursleden van SSH.