Activiteiten 

1. Langer thuis wonen
2. Mantelzorg woningen
3. Blijverslening
4. Hof Zuiderbeek 
5. Levensloopbestendig (ver)bouwen 

1. Langer thuis wonen. Een eerste activiteit die de werkgroep van harte ondersteunt is het project van de KBO Hilvarenbeek/Esbeek/Biest-Houtakker om een aantal informatiebijeenkomsten over het project 'Langer thuis wonen' te houden. Deze beogen het levensloop bestendig maken van de bestaande woningvoorraad waarbij de nadruk primair ligt op het geven van informatie en bewustwording. De eerste uit een serie van bijeenkomsten was op 24-11-2014 en zijn daarna diverse keren in 2015 voortgezet. De gemeente heeft hiervoor financiele middelen beschikbaar gesteld. Klik hier voor info over dit project. 
Het doel van deze bijeenkomsten is: 

• Een bewustwordingsproces op gang brengen en informatieverstrekking over veiligheid in en om de woning.

• Er zijn tal van mogelijkheden om de bestaande woning aan te passen. Daarnaast kan vaak met eenvoudige ingrepen bereikt worden dat men zo lang mogelijk in de eigen woning zelfstandig kan blijven wonen. Het zelfstandig blijven wonen in een vertrouwde omgeving is een wens van veel senioren. Dat blijkt uit landelijke rapporten, maar ook uit het onderzoek (Zorgeloos Thuis) dat verricht is door de werkgroep Wonen & Zorg (is kleine groep van individuele bewoners; verder als cpo - collectief particulier opdrachtgeverschap - te noemen) in samenwerking met de gemeente. Hiervoor zijn ruim 3.170 huishoudens (netto response 1.600 bewoners) geënquêteerd in 2014. In Hilvarenbeek streeft zij naar realisering van een CPO-nieuwbouwproject voor zorgbehoevende senioren in de directe omgeving van de Clossenborch. 

2. Mantelzorg woningen. Een tweede actiepunt is het vorm geven aan een beleid rondom Mantelzorg woningen. 
Dankzij de hulp van mantelzorgers kunnen zorgbehoevenden in de eigen vertrouwde omgeving verzorgd worden en hoeven zij in mindere mate een beroep te doen op de professionele zorg. Om mantelzorg toe te kunnen passen is het in sommige gevallen nodig of wenselijk dat zorgverlener en zorgbehoevende tijdelijk, dat wil zeggen zo lang de zorgbehoefte bestaat, bij elkaar gaan wonen. Om een passende huisvesting te kunnen faciliteren is een toereikend juridisch planologisch kader van belang. 

Bij de huisvestingsmogelijkheden voor mantelzorg zijn twee woonvormen te onderscheiden, namelijk ‘inwoning’ en een meer zelfstandige woonvorm, met eigen toegang en eigen voorzieningen. Door het inrichten van een woonruimte in een (aangebouwd of vrijstaand) bijgebouw kan de zorgverlener zorg verlenen aan de zorgvrager, terwijl beide partijen toch een zekere mate van privacy houden. Deze woonruimte kan zowel door de mantelzorgvrager(s), als door de mantelzorgverlener(s) worden bewoond.

Mantelzorgers leveren een zeer groot aandeel in alle zorg. Daarom is het belangrijk om ervoor te zorgen dat zij hun taak – met plezier – kunnen volhouden. In bestemmingsplannen dienen regelingen opgenomen te worden, waarmee zorgfuncties binnen de woonbestemming mogelijk worden gemaakt. 

De gemeente is begin 2015 geïnformeerd over het voornemen van de werkgroep wonen om - na een onderzoek - te komen tot de vaststelling van een gemeentelijk beleid rondom mantelzorgwoningen in Hilvarenbeek. De opstelling van een notitie moet hier een aanzet voor vormen. In onze gemeente is hier immers nog geen beleid voor ontwikkeld en vastgesteld. Het nieuwe beleid rondom mantelzorg woningen dient zowel op de gemeente als ook op alle (sociale en particuliere) verhuurders in Hilvarenbeek betrekking te hebben. Voor een 'gedragen mantelzorgbeleid' is dus zowel de samenwerking van de gemeente als van alle verhuurders (waaronder Leystromen) nodig.

In het onderzoek is geinventariseerd van wat er zoal speelt: welke vraagstukken en (specifieke) knelpunten zijn er, wat zijn de ondersteuningswensen en wat is er (wettelijk) wel of niet mogelijk en vergunningsvrij. Op 18 mei 2015 heeft de werkgroep wonen haar onderzoek afgerond en haar notitie officieel aan de wethouder Jan van de Wiel aangeboden. Omdat het volgen van een tweesporen beleid gewenst is, is deze notitie ook aan de corporatie Leystromen aangeboden via haar Huurders Belangen Vereniging. Met deze notitie kan men gericht aan de slag gaan om tot de vaststelling van een mantelzorgbeleid te komen ter versterking van de ondersteuning van mantelzorgers. 


Reactie gemeente op nota 'Mantelzorgwoningen'

De verantwoordelijke wethouder (rov) Jan van de Wiel heeft namens B&W van Hilvarenbeek in mei 2015 met bijzonder veel belangstelling kennis genomen van de SSH notitie inzake beleid voor mantelzorgwoningen en deze in dank aanvaard. Zijn reactie op 9-10-15 geven wij hieronder weer.

Als vervolg hierop heeft de gemeente haar huidige beleids- en uitvoeringspraktijk rondom mantelzorgwoningen getoetst aan de (beleids-) aanbevelingen van SSH. Daaruit is gebleken dat dit in hoge mate spoort met deze aanbevelingen, waarbij haar belangrijkste uitgangspunt, conform dat van SSH, is om, waar dat reëler wijze mogelijk is RUIMHARTIG medewerking te verlenen aan de realisatie van mantelzorgwoningen. De gemeente is daarbij tot op heden nog niet tegen 'onoverkomelijkheden' opgelopen die de gewenste realisatie van een mantelzorgwoning verhinderden.

Daarbij dient wel opgemerkt te worden dat sinds 1 november 2014 de realisatie van een mantelzorgwoning in veel gevallen vergunningsvrij kan plaatsvinden. Daardoor is het zeer wel mogelijk dat de gemeente onvolledig zicht heeft op de mate waarin op dit moment binnen onze gemeente mantelzorgwoningen worden gerealiseerd. Feit is dat de gemeente sinds 1-11-2014 geen vergunningsaanvraag voor een mantelzorgwoning heeft ontvangen of behandeld. Vóór die datum hebben zijn er in totaal 11 mantelzorgwoningen vergund.

Daar de gemeente geen problemen ervaart bij het verlenen van medewerking bij mantelzorgwoningen, is er vooralsnog geen directe noodzaak om daarover verdergaand expliciet beleid te formuleren, dan datgene wat zij nu al voorhanden heeft. Wat dat (vigerende beleid) betreft wordt gewezen op de bestaande directe ontheffingsmogelijkheid die in alle gemeentelijke bestemmingsplannen zijn opgenomen om daarmee soepel medewerking te kunnen verlenen aan het realiseren van mantelzorgwoonruimte in bijgebouwen.

Reeds bij de aanbieding heeft de wethouder aangegeven dat het zijn voorkeur heeft om, indien gewenst of noodzakelijk, met verdere beleidsvorming aan de slag te gaan aan de hand van concrete casussen, waarin zich problemen voordoen die om een beleidsmatige oplossing vragen.

Het SSH advies in de nota ‘Mantelzorgwoningen’ heeft naast de gemeente, verder ook betrekking op de rol en positie van Woonstichting Leystromen; dit aspect is door de gemeente onder hun aandacht gebracht. Leystromen beraadt zich op dit moment - zie hieronder voor hun reactie - over de mogelijke beleidsconsequenties daarvan en is daarmee onderdeel geworden van de perodieke monitoring van uitvoeringsafspraken van het Woonconvenant.

De gemeente verklaart om op korte termijn een informatief artikel te plaatsen op de gemeentepagina in de Hilverbode (en gelijktijdig op de gemeentelijke website) waarin de mogelijkheden en de regels en voorschriften met betrekking tot mantelzorgwoningen worden toegelicht. Daarin wordt aangegeven dat onze inwoners worden aangeraden om, indien men van plan is een mantelzorgwoning te realiseren, vooraf contact op te nemen met de gemeentelijke organisatie om hierover gerichte informatie te ontvangen (ook als realisatie vergunningsvrij mogelijk is).

Kanttekeningen van werkgroep Wonen: 
We zijn verheugd met het gegeven dat de gemeente zich omtrent deze materie flexibel, ruimhartig en constructief heeft opgesteld. Haar grondhouding is ronduit positief en bereid tot het zoeken naar de best mogelijke of haalbare oplossing. Ofschoon dit natuurlijk niet altijd een vrijbrief kan zijn voor het bereiken van een positief eindresultaat, kan het niet toekennen van een extra huisnummer in de praktijk wellicht toch een probleem geven. Het werken met praktijk cases in de toekomst biedt ons in voorkomende gevallen de kans om dit beleid meer handen en voeten te geven. 
Daarnaast is het prettig te constateren dat ook door Leystromen inmiddels serieuze stappen zijn gezet om over enkele maanden tot een beleid te komen. Uiteraard blijven we deze ontwikkelingen met belangstelling volgen. 

In september 2017 bericht de werkgroep de gemeente dat er inmiddels meerdere mantelzorgvoorzieningen zijn gerealiseerd en dat er geconstateerd is dat door het ontbreken van beleid er bij de handhaving problemen kunnen ontstaan rondom aangebrachte mantelzorgvoorzieningen. Vooraf is immers onduidelijk welke criteria van kracht zijn waarop de gemeente zo'n voorziening toetst w.o. leeftijd aanvrager, aangetoonde medische noodzaak, strijdigheid bouwbesluit e.d. Zij pleit er daarom voor dat er hiervoor gemeentelijk beleid wordt ontwikkeld en vastgesteld.

*********

Reactie Leystromen  op nota 'Mantelzorgwoningen'

Via de vertegenwoordiger van de Huurders Belangen Vereniging in de werkgroep Wonen van SSH is de nota ‘Mantelzorgwoningen’ van SSH verder ook aan de woonstichting Leystromen toegezonden. Zij delen ons op 19-10-15 mede met de volgende zaken bezig te zijn:

    • Er zal door hen beleid worden ontwikkeld inzake wonen en zorg. Hierin worden de mogelijkheden rondom mantelzorgvoorzieningen meegenomen. Naar verwachting volgt hierover in februari 2016 een beleidsnotitie.
    • Leystromen zegt toe de ontwikkelingen inzake mantelzorgvoorzieningen zowel binnen als buiten hun werkgebied te zullen volgen. 

Meer info
Notitie beleid rondom mantelzorgwoningen
www.zorgwonen.com (een- en tweepersoons zorgwoningen en kangeroe zorgwoning zijn als zelfstandige woonruimten 'aanklikbaar' aan bestaande woning, bouwtekeningen)

3. Blijverslening. De werkgroep wonen heeft op 19 januari 2016 een ongevraagd advies aan B&W verzonden over het onderwerp blijverslening. In mei 2017 deelt de wethouder mede positief te staan tegenover het idee om het op deze wijze mogelijk te maken dat mensen die het zelf niet kunnen betalen, langer zelfstandig kunnen blijven wonen door het aanbrengen van noodzakelijke aanpassingen aan hun woning. Regiogemeenten (verordening in Oss, Gilze Rijen) zijn hiermede al bezig. Tijdsdruk speelt een rol doch er wordt aan gewerkt aldus haar reactie.
Medio 2017 brengt ook de Participatie Raad Hilvarenbeek ongevraagd een positief advies uit over de blijverslening. In reactie hierop laat de gemeente weten zeker niet afwijzend te staan tegen het introduceren van het product blijverslening en zeggen toe in het najaar van 2017 met een voorstel hiervoor terug te zullen komen.
Klik hier voor het integrale advies.  

 

4. Hof Zuiderbeek 

De werkgroep W&Z (Wonen en Zorg) is al jaren bezig via Collectief Particulier Opdrachtgeverschap (CPO) 14 (semi) bungalows te bouwen op de locatie Koestraat / Papenstraat, daar waar nu nog twee oude basisscholen en een gymzaal gesitueerd zijn. Momenteel is de werkgroep bezig een vereniging te worden met als naam Hof Zuiderbeek

De naam verwijst naar een ‘beeck’ die liep tussen de Koestraat en de Spulsestraat (later Papenstraat). De vereniging is in oprichting en diverse ambtelijke wegen moeten nog bewandeld worden. De vooruitzichten zijn van dien aard dat de vereniging met haar ideeën in de nieuwe seniorenkrant van SSH naar buiten wil en kan komen.

Het project is bedoeld voor ieder die toekomstgericht wil gaan wonen gecombineerd met het realiseren van zorg voor elkaar. Alle voorzieningen bevinden zich op de begane grond met de mogelijkheid voor een opbouw. De kavels worden ca. 220 m2 groot en zijn bedoeld voor senioren.

Centraal staan een minimum aan woonlasten en onderhoud en een maximum aan woongenot voor een betaalbare prijs en het realiseren van zorg voor elkaar. Deze doelstelling is realiseerbaar door het onderhoudsvriendelijke karakter van de bouwmaterialen, een optimale beperking van de energiekosten en het bouwen in CPO verband. Daarnaast is er de vrijheid de betreffende woning zelf in te delen.

De vereniging is zich terdege bewust van het feit dat bovenstaande veel interesse en vragen oproept. Maar daarvoor is het nog te vroeg. Pas op het moment dat er een voorontwerpbestemmingsplan is opgesteld en alle onderzoeken zijn uitgevoerd kan een informatieavond georganiseerd worden door de gemeente in samenwerking met de vereniging Hof Zuiderbeek. Tussentijds wordt er door de vereniging gewerkt aan een website. 

De plannen zagen er in maart 2016 zo uit:

 Planning Hof Zuiderbeek


Voor meer info: http://hofzuiderbeek.nl/ 
 

5. Levensloop bestendig (ver)bouwen

Op 17-5-16 is het advies "Levensloopbestendig (ver)bouwen" door de werkgroep Wonen uitgereikt aan wethouder Jan van de Wiel. Dit bevat uitgebreide informatie over het levensloopbestendig bouwen of verbouwen van woningen waardoor ze geschikt worden voor bewoning tot op hoge leeftijd. De werkgroep geeft de gemeente diverse adviezsen mee over het onderwerp. De wethouder merkte op dat dit rapport perfect aansluit op haar woningbouwnotitie "Kiezen en Delen". Daarin legde zij al vast dat zij het levensloopbestendig (ver)bouwen wil stimuleren. Met de aanbevelingen krijgt dat beleid handen en voeten. Dit is hard nodig want door de groei van het aantal ouderen is er grote behoefte aan. 
Klik hier om dit rapport te downloaden.