Bestuursleden gevraagd!

Stichting Seniorenraad Hilvarenbeek (SSH) kan gevraagd en ongevraagd het college van B&W adviseren over het ouderenbeleid. Belangrijke werkgebieden zijn wonen, dienstverlening, sport & bewegen, zorg & welzijn en mobiliteit. Voor dit advies onderhoudt SSH-contacten met deelnemers van het Brede Overleg (voorheen Gecoördineerd Ouderenoverleg), ouderenbonden, bewonersorganisaties, gemeentelijke diensten en andere instel­lingen die voor ouderen van belang kunnen zijn.
Ook stelt SSH zich op de hoogte van (landelijke/ provinciale/regionale/ lokale) ontwikkelingen en maakt op grond hiervan, in werkgroepen en vergaderingen, indien nodig adviezen. Deze adviezen gaan over beleidsvoorbereiding; voor directe belangenbehartiging zorgen onder meer de ouderenbonden en overige deelnemers van het Brede Overleg. 

Binnen de SSH zijn op dit ogenblik een tweetal vacatures die wij op kortst mogelijke termijn hopen in te vullen (zie oproep in Hilverbode). Het betreft de posities van Algemeen Voorzitter en Voorzitter Werkgroep.
Een nadere omschrijving van de functies en kwalificaties vindt u in de profielschetsen.

Graag nodigen wij belangstellenden uit om te reageren (infoatseniorenraadhilvarenbeek.nl) of neem met ons (Helene Munnik, ad interim vz, tel. 06-50455426) contact op. Dit geldt ook als u eventuele vragen heeft of wellicht geschikte andere personen kent die mogelijk 'in' zijn om een dergelijke functie te vervullen, waarna wij met hem of haar verder contact zullen opnemen.