B & W van Hilvarenbeek heeft de Seniorenraad (SSH) aangewezen als het adviesorgaan voor alle zaken die betrekking hebben op senioren (>55 jr.). Om die functie mogelijk te maken heeft zij 2 werkgroepen ingesteld, waaronder de werkgroep wonen.

De werkgroep bestaat uit:

Aantal Leden  Vertegenwoordiger van organisatie Functie
1 Jozef van Bijsterveldt KBO Diessen voorzitter
2 Jaap Beemster Huurders Belangen Vereniging Hilvarenbeek (Leystromen) secretaris
3 Ad Broeders KBO Hilvarenbeek/Esbeek/Biest-Houtakker lid
4 Rob van Buuren Seniorenraad Hilvarenbeek lid
5 Sabine Goverde(afwezig op foto) Thebe/De Clossenborch lid

De werkgroep komt periodiek bijeen. Bij de start is uitvoerig verkend wat haar taken zijn en welke activiteiten ondernomen kunnen worden. Zij heeft dat uitgedrukt in de volgende bewoordingen:

Inventariseren, verbinden, stimuleren en initiëren.

• Inventariseren

Er zijn verschillende instanties en groepen in de gemeente die zich bezig houden met senioren en zaken die met het wonen van senioren te maken hebben. Het is wenselijk daarover een duidelijk beeld te hebben.

• Verbinden

Als de werkgroep zicht heeft op ontwikkelingen die in gang zijn gezet of worden aangepakt kunnen we nagaan of groepen en instanties zo nodig met elkaar in contact kunnen worden gebracht. We voorkomen zo wellicht dat op verschillende plaatsen naast elkaar ‘het wiel wordt uitgevonden’. Ook kan samenwerking leiden tot een beter resultaat.

• Stimuleren

De werkgroep kan bepaalde activiteiten extra stimuleren als ze om welke reden dan ook deze stimulans nodig hebben. Hierbij kan een rol spelen dat bijvoorbeeld de gemeente beleid wenst te voeren op een  bepaald aspect of dat plotseling blijkt dat een activiteit realiseerbaar wordt door subsidie, of dat een activiteit noodzakelijk wordt door bepaalde ontwikkelingen.

• Initiëren

Het kan ook een taak van de werkgroep zijn er voor te zorgen dat bepaalde activiteiten worden opgestart omdat ze in de ogen van de leden van de werkgroep noodzakelijk zijn. Dat hoeft niet te betekenen dat de werkgroep dit zelf uitvoert. De werkgroep kan de uitnodiging hiervoor neerleggen bij een van de groepen of instanties die actief zijn in de gemeente.

Wat is de betekenis van een andere werkzame werkgroep Wonen & Zorg (cpo)?
Het bestaan van deze werkgroep (cpo) waar ca. 6 bewoners bij aangesloten zijn met als doel de realisering van een cpo project op de locatie Adrianus Driehoek en de samenwerking met de gemeente heeft velen in 2014 verrast. Dit leidde tot overleg eerst met beide wethouders en later met B&W om duidelijkheid te verkrijgen over de status van onze werkgroep (SSH). Wij wilden voorkomen dat er 2 werkgroepen actief zouden zijn op hetzelfde werkterrein. Dit heeft tot een duidelijk college standpunt geleid: de Seniorenraad (SSH) en haar beide werkgroepen zullen door haar worden geraadpleegd als het gaat om (beleids) zaken betreffende senioren. 
Daarna hebben op 23-10-14 afgevaardigden van SSH en haar werkgroep Wonen overlegd met de werkgroep Wonen & Zorg (cpo); in een positief, constructief en verhelderend gesprek is kennis gemaakt en zijn standpunten over en weer uitgewisseld. Gezien het prettig verlopen gesprek hopen wij - met behoud van het recht op het zelfstandig functioneren van elke deelnemende organisatie in SSH - op een goede toekomstige samenwerking waarmee uiteindelijk het belang van alle senioren in Hilvarenbeek gediend is. De werkgroep Wonen & Zorg (cpo) is in dit kader aangeboden om periodiek verslag te doen in de seniorenkrant van hun nieuws en ontwikkelingen, zodat alle bewoners van Hilvarenbeek geinformeerd worden. 

In oktober 2015 heeft de werkgroep cpo aangegeven dat zij zich als deelnemende organisatie bij SSH willen aansluiten, hetgeen van harte wordt toegejuicht. 
De werkgroep Wonen participeert in het periodieke overleg met o.a. de gemeente, Leystromen, Thebe en de werkgroep cpo bij de invulling van een nieuwbouwplan op de locatie De Driehoek/Achterberg.

Visie werkgroep wonen

Haar visie op het huisvestingsbeleid ten aanzien van senioren:

  • Huisvesting van senioren zo veel mogelijk realiseren bij de voorzieningen.
  • Gedifferentieerd woningaanbod ontwikkelen waardoor het bereikbaar wordt voor de hele doelgroep.
  • Economisch verantwoord ontwikkelen waardoor het maximale resultaat kan worden bereikt. Dit betekent een goede mix van koop en huur evenals grondgebonden en gestapelde bouw.
  • Voorrang geven aan initiatieven die zich rond de kernen aandienen.
  • Niet per definitie afwijzen van initiatieven die zich buiten de kernen aandienen, mits ze voorzien in huisvesting voor de doelgroep en geen belemmering zijn voor ontwikkelingen op locaties die de voorkeur hebben. (contingentering etc.).
  • Een goede herinvulling van mogelijk vrijkomende ruimte in de Clossenborch.

Speerpunten voor de toekomst

  • De activiteiten 'Langer Zelfstandig thuis blijven wonen' en 'Beleid mantelzorgwoningen' blijven monitoren. Reacties en inspanningen van gemeente en Leystromen hierop worden gevolgd.
  • Keuze voor een goed werkende woonscan, waarbij de voorkeur uitgaat naar de reeds bestaande woonscan van Thebe Extra.
  • Mogelijkheden nagaan voor zorgtoepassingen van het glasvezelnet.