Overzicht minima regelingen

De gemeente Hilvarenbeek heeft een nieuw minimabeleid vastgesteld. Het minimabeleid vormt een breed vangnet voor onze inwoners die een laag inkomen hebben. Met de regelingen wordt – tijdelijke – inkomensondersteuning geboden aan inwoners die niet zelfstandig in hun levensonderhoud kunnen voorzien. 

Maar armoede gaat niet alleen over weinig geld hebben. Armoede gaat over een gevoel van eigenwaarde, zelfregie en meetellen in de maatschappij. Sociaal isolement of het niet hebben van een baan wordt evengoed als armoede ervaren. Daarom is het minimabeleid gericht op meedoen in de samenleving. Het doel is om onze inwoners volwaardig te laten participeren. Armoede wordt gedefinieerd als: een situatie waarbij de financiële middelen beperkt zijn en mensen het gevoel hebben dat zij geen perspectief hebben op verbetering van hun situatie, en waarbij zij materieel, cultureel en sociaal uitgesloten zijn van de minimaal aanvaardbare levenspatronen in Nederland. 

De gemeente Hilvarenbeek heeft zich altijd bekommerd om mensen met een laag inkomen in het dorp en heeft diverse regelingen die voorzien in inkomensondersteuning. De afgelopen jaren hebben er allerlei ontwikkelingen plaats gevonden die het noodzakelijk maken om de huidige regelingen onder de loep te nemen. Duidelijk is dat het minimabeleid meer moet bieden dan inkomensondersteuning. Het moet zich richten op meedoen in de samenleving. Wij willen onze inwoners graag de ondersteuning bieden die nodig is om uiteindelijk zelf uit een moeilijke situatie te komen.

Voor uitgebreide informatie zie de nota minimabeleid van de gemeente.

Wist u dat de gemeente geld beschikbaar heeft voor inwoners met een laag inkomen? Er zijn verschillende regelingen die mensen financieel een steuntje in de rug kunnen geven. Daarnaast is er ook hulp bij schulden mogelijk. Daarmee willen we inwoners de gelegenheid bieden om meer mee te doen aan de samenleving.

Ga naar steunregelingen voor een overzicht van de diverse regelingen waar u wellicht voor in aanmerking komt.