Activiteiten

Abonneren nieuwsberichten

 Wilt u de nieuwsberichten op onze homepage (via RSS feedreader) ontvangen? Ga naar info.

SSH is een adviesorgaan dat gevraagd en ongevraagd adviezen kan geven aan de gemeente Hilvarenbeek m.b.t het ouderenbeleid. B & W hebben met deze rolwisseling en functie vervulling van SSH in 2014 ingestemd. De WMO Participatie raad is het enige wettelijk erkende adviesorgaan van de gemeente. SSH en WMO raad overleggen periodiek met elkaar in een goede harmonie en wederzijdse afstemming.

SSH vindt het belangrijk gevoed te worden door onze achterban om invloed te kunnen uitoefenen op het beleid en de uitvoering, zowel van gemeente als van instellingen. De inbreng van onze achterban is hard nodig voor onze adviesfunctie. Wij nodigen dan ook alle senioren uit om ons te melden als er iets bijzonders aan de hand is. Het moge duidelijk zijn dat het geen persoonlijke klachtenbehandeling kan zijn, maar dat het moet gaan over (beleids) ontwikkelingen die onze aandacht vragen. 

Naast bestuursvergaderingen worden per jaar 4 bijeenkomsten (per kwartaal) georganiseerd voor alle deelnemende organisaties van SSH waarin ondermeer verslag wordt gedaan van ontwikkelingen en de stand van zaken van de werk- of projectgroepen. De werk- of projectgroepen komen bijeen afhankelijk van de behoefte.

Heisessie
Op 13 september 2016 hebben 40 deelnemers vanuit de 16 aangesloten organisaties van SSH in Elckerlyc in een Heisessie nagedacht hoe de krachten binnen Hilvarenbeek gebundeld en versterkt kunnen worden. Door aanwezigheid van de wethouders  Bernd Roks en Jan van de Wiel en onder leiding van dagvoorzitter Neeltje van der Heijden was ook de gemeente stevig vertegenwoordigd. Dit leidde tot een uitermate inspirerende en enthousiaste middag met een hoog rendement op de energiemeter!

De voorzitter van SSH Henk van der Loo startte de middag waarna Neeltje de leiding overnam en met een kort filmpje opende:´Samenwerking, wat is dat?´.
De transitie naar participatiemaatschappij vergt een hoge mate van samenwerking tussen organisaties. Samenwerking stelt harde en zachte eisen aan organisaties. 

  • Harde eisen zoals afspraken en taakverdeling. 
  • Maar zeker zo belangrijk zijn de zachte eisen: vertrouwen in en waardering voor elkaar, het erkennen van fouten, elkaar ´aardig vinden´, onmisbaar voor de cohesie binnen een organisatie.

Vervolgens gaf Neeltje inleider René Clarijs de ruimte om vanuit zijn expertise als hoogleraar sociologie en inwoner van Hilvarenbeek de aanwezigen mee te nemen in een gedachtegang onder het motto:  "Bewust van het padje af". Alle 16 professionele en vrijwilligers organisaties hebben eigen doelstellingen en werkwijze met betrekking tot ouderen. Een zekere afstemming van de activiteiten verhoogt de effectiviteit, maar minstens zo belangrijk is dat er zoveel mogelijk ouderen betrokken worden bij die activiteiten. De vraag is: hoe krijgen we beide doelstellingen (afstemming en vergroting van het bereik) voor elkaar? 
Vanuit de algemene relatie in de driehoek Gemeente (staat) -  Activiteiten (markt) - Burgers zien we landelijk verschuivingen plaatsvinden die ook op lokaal niveau in de gemeente zichtbaar worden.
Concreet betekent dit voor Hilvarenbeek dat we vanuit eigen kerndoelen, dus met behoud van eigenheid (identiteit), moeten zoeken naar bruggen om met de anderen samen te werken. Clarijs noemt dit groeien "van Bonding naar Bridging".

Klik hier voor meer info.