Zomerschool activiteiten

Abonneren nieuwsberichten

 Wilt u de nieuwsberichten op onze homepage (via RSS feedreader) ontvangen? Ga naar info.

Prettige feestdagen

Het jaar 2016 is bijna weer om en terugkijkend mogen we met tevredenheid constateren dat er veel is gebeurd. Tijdens de hei dag in september is met alle deelnemers van gedachten gewisseld over de vraag: wat kunnen we voor elkaar betekenen wanneer gekeken wordt naar de beleidsterreinen Wonen, Welzijn, Zorg en Dienstverlening. Het resultaat was erg bemoedigend en inspirerend. Met elkaar is de basis gelegd voor het bundelen van krachten. Sleutelwoorden hierbij zijn Bridging en Bonding. In het volgende jaar zal aan de uitvoering een verder vervolg worden gegeven.
Daarnaast is het bestuur met enkele bestuursleden weer op sterkte gebracht en is ook de secretariële ondersteuning geregeld. De ervaringen die met de eerste zomerschool zijn opgedaan, zijn reden om er het volgend jaar mee door te gaan.

Binnen de werkgroepen wordt altijd in een prettige sfeer gewerkt en met wederzijds respect. Gebleken is dat ieders ervaring een goede basis is om te komen tot weloverwogen besluiten en adviezen. Ook aan de vele vrijwilligers die zich met veel energie en inzet hebben ingezet voor diverse activiteiten (waaronder huiskamer, eetpunten, zomerschool) zijn wij veel dank verschuldigd.

E.e.a. heeft ertoe geleid dat dit ook haar vruchten afwerpt bij de externe contacten, met name ook met de gemeente.

Met dank aan allen voor de fijne samenwerking, rest ons nog een ieder fijne feestdagen toe te wensen en vooral ook een gezond en voorspoedig 2017.